‌Portfolio

기업전략수립(Corporate Strategy)

o 경영전략
o 신사업전략
o 사업타당성검토
o 사업계획 수립
o 경영진단/기업진단

마케팅전략수립(Marketing Strategy)

o 국내시장조사/해외시장조사
o 판로개척
o 수출마케팅
o 마케팅전략 수립
o SNS마케팅

연구개발(R&D)

o 기술사업화 전략
o R&D 전략
o R&D 사업계획
o 지식재산전략
o 정부지원과제

인증(Certification)

o ISO인증
o 기업부설연구소 설립
o 벤처인증
o 이노비즈인증
o 메인비즈인증
o NEP/NET

IT전략(IT Strategy)

o 정보전략계획(ISP)
o 비즈니스프로세스리엔지니어링(BPR)

o 프로세스혁신(PI)
o정보기술마스터플랜(ITMP)
o 스마트제조
o IT Sourcing
o IT Integration

자금조달(Funding)

o 투자유치
o 지원자금 활용전략
o 정책자금 활용전략
o 영업양수도
o M&A

창업(Startup)

o Startup Incubating
‌o Startup Mentoring
‌o Startup Support
‌o Startup Investment
‌o Startup Scale-up

생산관리(MFG Management)

o 스마트공장추진전략
o 생산관리전략
o 공정관리전략
o 품질관리전략
o 구매관리전략